P E D A G O G   S Z K O L N Y

 

Opiekę pedagogiczną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 (Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orląt Lwowskich, Przedszkole Publiczne nr 10) sprawuje pani Joanna Stanio.

 

   GODZINY PRACY PEDAGOGA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

PONIEDZIAŁEK

    11:00 – 15:00

WTOREK

    9:00 – 15:00

ŚRODA

    8:00 – 12:00

CZWARTEK

    9:00 – 14:00

PIĄTEK

    8:00 – 11:00

Dodatkowy dyżur pedagogiczny w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. od 16:00 – 18:00

 

Pedagog szkolny zajmuje się sprawami wychowania i profilaktyki. Głównym celem jego pracy jest dbanie o to, by proces wychowania i rozwoju dzieci przebiegał prawidłowo.

Od roku szkolnego 2012/2013 szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom wymagającym takiej pomocy. Szczegóły programu pomocy psychologiczno-pedagogicznej można znaleźć TUTAJ.

Drogi uczniu zwróć się do pedagoga, gdy:

 • czujesz, że nikt cię nie rozumie, jesteś samotny,

 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,

 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,

 • chciałbyś z kimś porozmawiać.

Drogi rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • niepokoi cię zachowanie dziecka,

 • chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach,

 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,

 • masz problem i nie wiesz do kogo się z nim zwrócić.

  

Pedagog szkolny prowadzi również zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.

 

Naszą szkołą opiekuje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie mieszcząca się w Rzeszowie przy ul. Rejtana 3,

Tel: 017 748 38 00,

email: biuro@ppp2.rzeszow.pl

strona internetowa: www.ppp2.rzeszow.pl

 • Rodzice i uczniowie mogą zgłaszać się indywidualnie po pomoc do pracowników poradni lub za pośrednictwem pedagoga szkolnego. Nie jest wymagane skierowanie ze szkoły, jednak w przypadku problemów dydaktycznych wymagana jest opinia wychowawcy. Wnioski do poradni można otrzymać w gabinecie pedagoga szkolnego.

 • Wszystkie opinie, które rodzic / uczeń chce złożyć w szkole, muszą zostać złożone w sekretariacie szkoły, skąd trafią do pedagoga i wychowawcy. Z opiniami zapoznają się wszyscy nauczyciele uczący danego ucznia. Do szkoły należy składać oryginał opinii bądź jego kopię potwierdzoną przez szkołę.

 • Uczniowie, w których rodzinie miesięczny dochód na osobę nie przekracza 514 zł netto mogą ubiegać się o stypendium szkolne. Termin składania wniosków wraz z zaświadczeniami – do 15 września każdego roku (jest to termin ustawowy). Informacje i druki do pobrania są u pedagoga szkolnego od 1 września.

 • Rodziny mogą ubiegać się o dofinansowanie obiadów szkolnych oraz o inne zasiłki rodzinne. Aby otrzymać ww. pomoc należy zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wszelkie informacje znajdują się na stronie ośrodka http://mopsrzeszow.pl/, email: sekretariat@mopsrzeszow.pl

 • Rodzice uczniów posiadających opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub orzeczenie o niepełnosprawności proszeni są o dostarczenie odpowiedniego dokumentu do sekretariatu szkoły.

Ośrodki, w których można uzyskać pomoc specjalistyczną:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rzeszów

 • SPZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie

 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie

 • Niebieska Linia (pomaga ofiarom przemocy w rodzinie) www.niebieskalinia.info tel. 801 12 00 02

 

 

 

 
 

 

aktualności  |  organy szkoły  |  uczniowie  |  opieka w szkole  |  historia  |  dokumenty  |  galeria

© Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rzeszowie