STATUT

 

W dniu 1 września 2011 r. Rada Miasta Rzeszowa utworzyła na podstawie poniższej uchwały Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Rzeszowie.

Uchwała Nr VII/115/2011
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 22 lutego 2011 r.

 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 242, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i 6, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych łączonych szkół,

 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:

§1

Z dniem 1 września 2011 r. tworzy się Zespól Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Rzeszowie, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie i Przedszkole Publiczne Nr 10 w Rzeszowie.

§2

Siedziba Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 znajduje się w Rzeszowie przy ul. Staroniwskiej 55.

§3

Zespołowi Szkolno-Przed5zkolnemu Nr 4 w Rzeszowie nadaje się statut w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podpisał

Przewodniczący

Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

Uzasadnienie

Połączenie Szkoły Podstawowej Nr 14 w Rzeszowie i Przedszkola Publicznego Nr 10 w Rzeszowie w zespół szkolno-przedszkolny jest podyktowane warunkami lokalowymi oraz względami organizacyjnymi.

Szkoła podstawowa oraz przedszkole znajdują się przy jednej ulicy w odległości dwustu metrów, ponadto dwa oddziały przedszkola funkcjonuje w jednym budynku ze szkołą podstawową, a uczniowie korzystają m. in. z tej samej kuchni i placu zabaw (utworzonego w ramach programu Radosna Szkoła).

Utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego stworzy lepsze warunki do racjonalnego zarządzania wspólnie zajmowanym obiektem poprzez zapewnienie jednolitego kierownictwa. Da dyrektorowi zespołu szansę korzystania z większych zasobów zarówno kadrowych, jak i lokalowych, którymi będzie mógł w sposób racjonalny dysponować.

Powyższe nie będzie miało wpływu na dotychczasowy przebieg i organizację procesów kształcenia w poszczególnych typach szkół wchodzących w skład zespołu, umożliwi natomiast możliwość realizacji wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie dostosowania przestrzeni szkolnej do nowej podstawy programowej, która zakłada opieranie się w szkole podstawowej na tym, czego uczeń nauczył się podczas edukacji przedszkolnej.

Funkcjonowanie w ramach zespołu przedszkola i szkoły podstawowej zapewni łagodne przejście od metodyki przedszkolnej do szkolnej, lepszą diagnozę dojrzałości dziecka, dostęp do specjalistów wspierających indywidualne potrzeby i rozwój dzieci. Da możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu przez dzieci, jaką zapewnią np. nauczyciele plastyki, muzyki, języków obcych czy wychowania fizycznego.

 

Załącznik

do Uchwały Nr VIl/l15/2011
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 22 lutego 2011 r

 

 

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4

w Rzeszowie

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4, zwanego dalej Zespołem, wchodzą:

1. Szkoła Podstawowa Nr 14 w Rzeszowie im. Orląt Lwowskich, ul. Staroniwska 55,

2. Przedszkole Publiczne Nr 10 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 45.

 

§2

1. Siedzibą Zespołu jest Miasto Rzeszów.

2. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów.

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

 

§3

1. Pełna nazwa szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu ma następujące brzmienie:
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Orląt Lwowskich, 35-101 Rzeszów, ul. Staroniwska 55.

2. Pełna nazwa przedszkola wchodzącego w skład Zespołu ma następujące brzmienie: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 Przedszkole Publiczne Nr 10, 35-101 Rzeszów, ul. Staroniwska 45.

 

Rozdział II. Organy Zespołu

§4

1. Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych oraz rad rodziców Szkoły Podstawowej Nr 14 i Przedszkola Publicznego Nr 10.

2. Organami Zespołu są:

1) Dyrektor Zespołu, będący jednocześnie dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 14 i Przedszkola Publicznego Nr 10 wchodzących w skład Zespołu;

2) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 14;

3) Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego Nr 10;

4) Rada Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 14;

5) Rada Rodziców wychowanków Przedszkola Publicznego Nr 10;
6) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 14.

§5

Dyrektor Zespołu:

1) kieruje działalnością Zespołu, jednoosobowo reprezentując go na zewnątrz,

2) w ramach reprezentacji, o której mowa w pkt. 1), jest uprawniony do dysponowania środkami finansowymi, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz szkół wchodzących w skład Zespołu do wysokości środków finansowych pozostających w dyspozycji Zespołu, zgodnie z rocznym planem finansowym Zespołu,

3) sprawuje nadzór pedagogiczny,

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju,

5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 i Przedszkola Publicznego Nr 10,

6) realizuje uchwały rad pedagogicznych podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

7) wykonuje obowiązki pracodawcy w odniesieniu do zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, w szczególności decyduje w sprawach:

    a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkół wchodzących w skład Zespołu,

    b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,

    c) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu,

8) opracowuje arkusze organizacyjne przedszkola i szkoły podstawowej oraz przedkłada je do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

9) sprawuje nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności,

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

 

§6

W Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora Zespołu w przypadku, gdy Zespół liczy co najmniej 12 oddziałów. Zakres czynności dla wicedyrektora opracowuje dyrektor Zespołu.

 

Rozdział III. Gospodarka finansowa Zespołu

§7

1. Dyrektor Zespołu odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych.

2. Wprowadzanie zmian w rocznym planie finansowym Zespołu regulują odrębne przepisy dotyczące gospodarki finansowej jednostek budżetowych.

 

§8

1. Dyrektor Zespołu ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe, tj. zgodne z zapisami rocznego planu finansowego, gospodarowanie środkami finansowymi Zespołu, a w szczególności za:

1) dokonywanie wydatków w ramach podziałek klasyfikacyjnych obowiązującego planu finansowego i w kwotach nieprzekraczających wysokości w nich przewidzianych,

2) terminowe rozliczanie, za pomocą stosownych dokumentów, z organem prowadzącym Zespół ze środków otrzymanych z budżetu tego organu,

3) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

2. Dyrektor Zespołu ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe, tj. rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne, gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem Zespołu.

3. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 i 2, dyrektor Zespołu podlega nadzorowi organu prowadzącego Zespół na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.

 

Rozdział IV. Postanowienia końcowe

§9

Szkoła i przedszkole wchodzące w skład Zespołu posiadają odrębne statuty.

 

§10

1. Zespół używa pieczęci podłużnej o treści: „Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 35-101 Rzeszów, ul. Staroniwska 55".

2. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§11

1. Sprawy nieuregulowane statutem Zespołu rozstrzygają statuty szkoły i przedszkola wchodzących w skład Zespołu.

2. Organem właściwym do dokonywania zmian w statucie Zespołu są członkowie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 i Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 10.

Od 1 września 2017 r. obowiązują statuty dostosowane do przepisów Ustawy Prawo Oświatowe. Od 1 września 2020 r. statut zawiera zmiany, między innymi nowy Wewnątrzszkolny System Oceniania. Szczegółowy statut Szkoły Podstawowej Nr 14 i Przedszkola Nr 10 można przeczytać klikając w linki:

STATUT SP 14

PRZEDSZKOLE NR 10

Nowy Wewnątrzszkolny Systemie Oceniania obowiązujący od roku szkolnego 2020/2021:

WSO

 
 

 

aktualności  |  organy szkoły  |  uczniowie  |  opieka w szkole  |  historia  |  dokumenty  |  galeria

© Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rzeszowie