P R O J E K T Y   U N I J N E

 

Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania

w klasach  I -III rzeszowskich szkół podstawowych"

 

 

Szkoła uczestniczyła w realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zajęcia pozalekcyjne odbywały się w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013.

Projekt objął wsparciem 61 uczniów i uczennic naszej szkoły.

Szczegóły znajdują się w poniższych tabelach:

rok szkolny 2011/2012:

ogółem liczba uczniów objętych wsparciem w ramach projektu

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

liczba uczniów na zajęciach

liczba uczniów, którzy osiągnęli wskaźnik

liczba uczniów na zajęciach

liczba uczniów, którzy osiągnęli wskaźnik

liczba uczniów na zajęciach

liczba uczniów, którzy osiągnęli wskaźnik

liczba uczniów na zajęciach

liczba uczniów, którzy osiągnęli wskaźnik

50

9

5

14

9

18

7

9

1

 

rok szkolny 2012/2013:

ogółem liczba uczniów objętych wsparciem w ramach projektu

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

liczba uczniów na zajęciach

liczba uczniów, którzy osiągnęli wskaźnik

liczba uczniów na zajęciach

liczba uczniów, którzy osiągnęli wskaźnik

liczba uczniów na zajęciach

liczba uczniów, którzy osiągnęli wskaźnik

liczba uczniów na zajęciach

liczba uczniów, którzy osiągnęli wskaźnik

61

12

11

23

23

11

10

15

14

Dodatkowo baza dydaktyczna szkoły została doposażona w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, niezbędny do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych.

 
 

 

aktualności  |  organy szkoły  |  uczniowie  |  opieka w szkole  |  historia  |  dokumenty  |  galeria

© Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rzeszowie